General Chair:                          Peiheng Wu

Program Chair:                         Jian Chen  

Finance Chair:                           Lin Kang

Tutorial Chair:                           Qingyuan Zhao

Exhibits/Travel Support Chair:   Labao Zhang

Local Committee:                      Xiaoqing Jia (Chair),

                                                 Guozhu Sun, 

                                                 Caihong Zhang, 

                                                 Jingbo Wu, 

                                                 Yonglei Wang, 

                                                 Kebin Fan, 

                                                 Xuecou Tu.

Co-Organizers:                         Superconducting Electronics Branch of the CIE,

                                                 IEEE CSC